0-12 od 3 12 24 48
ks-505bw
VIVAX

Vaga kuhinjska KS-505BW

1.990 RSD
Dostupno VIVAX
ks-502g
VIVAX

vaga kuhinjska KS-502G

1.490 RSD
Dostupno VIVAX
ks-502b
VIVAX

vaga kuhinjska KS-502B

1.490 RSD
Dostupno VIVAX