Ugovorne odredbe

Član 1.

Prihvatanjem ovih ugovornih uslova smatramo da je korisnik usluga upoznat sa prezentovanim obeležjima proizvoda koji se kupuje , o ceni istog , načinu plaćanja , rokovima isporuke i načinu izvršenja iste.Takođe smatramo da je korisnik usluga pravilno informisan o svim postprodajnim pravima i obavezama proisteklim prihvatanjem ovih Ugovornih odredbi i to kako sledi: o postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancija, o postojanju zakonske ogovornosti Ada System-a d.o.o. zbog eventualne nesaobraznosti ugovorom prodate robe, načinu izjavljivanja reklamacije , mestu prijema reklamacije , načinu postupanja po reklamaciji , uslovima kjoji se odnose na ostvarenje prava potrošača po osnovu saobraznosti, tehničkog servisa ,servisa posle isteka zakonskog roka u kojem Ada System d.o.o. odgovara za nesaobraznost robe prodate po ugovoru, servisa posle prestanka proizvodnje i uvoza robe kako i o dostupnosti rezervnih delova za vreme svih gore navedenih situacija i vremenskih perioda, relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom.Na isti način možemo smatrati da je potrošač upoznat sa detaljima vezanim za autorska i srodna prava, zaštiti privatnosti i radnom vremenu.

Član 2.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača Član 51. pretpostavlja se da je roba saobrazna ugovoru ako odgovara opisu koji smo dali ili objavili na sajtu, ako roba ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja nam je bila poznata ili nam je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora , ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste , ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane trgovca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Član 3.

Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je za nesaobraznost znao.Trgovac odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi posle prelaska rizika na potrošača , ako potiče od uzroka koji je postojao pre toga.

Član 4.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da od trgovca zahteva da se nesabraznost otkloni, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva određeno umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da ugovor raskida.Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Član 5.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Potrošač neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da trgovcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Trgovac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je potrošač istakao i ako utvrdi da je potrošač i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od potrošača će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Član 6.

Trgovac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom ambalažom, dokumentacijom i svim pripadajućom opremom dobijenom od proizvođača, uvoznika ili dobavljača.Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost po predaji nesaobraznoe robe trgovcu dostavite neki od navedenih dokaza o kupovini, fiskalni račun, slip, ili neki od drugih podataka koji bi trgovac mogao da intetifikuje prodaju.Pored gore navedenog, ako je moguće dostavite i svu neoštećenu ambalažu radi lakše manipulacije robom.Pored gore navdedenog potrebno je da navedete razloge nesaobraznosti robe(opis kvara) radi lakše provere nesaobraznosti ovlašćenog lica trgovca ili ovlašćenog servisa proizvođača.Opis uređaja, naziv uređaja, serijski broj ako ga uređaj poseduje inose se u servisni obrazac (revers).Trgovac se obavezuje da potrošaču obezbedi gore pomenuti servisni obrazac popunjen gore navedenim pdacima prilikom predaje robe na servis.Potrošač je dužan da prilikom preuzimanja robe sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu trgovca u maloprodajnom objektu.U slučaju gubitnka reversa kupac neće moći da preuzme robu sa servisa.Zamena delova pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka, osim ako je u cenovniku ili posebnom sertifikatu, koji se u određenim situacijama dobija, nije drugačije naznačeno.Primer, ukoliko dobijete potvrdu o saobraznosti gde je jasno naznačeno da se za određene artike u slučaju reklamacije menja jedan za jedan u roku odgovornosti za nesaobraznost.Roba koja se šalje poštom na servis mora biti propisno upakovana i zaštićena (najbolje u kartonsku kutiju sa unutrašnjomzaštitom).Svi proizvodi koji se dostavljaju trgovcu na servis moraju biti propisno zapakovani i neoštećeni (bez vidljivih oštećenja na ambalaži robe ili samog pakovanja) jer u suprotnom nećemo primiti paket a isti će se vratiti potrošaču o njegovom trošku.Trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku trasporta na ili sa adrese potrošača.Ukoliko je utvrđeno mehaničko oštećenje robe za koju trgovac ne odgovara, trgovac u slučajevima povraćaja novca nije obavezan da vrati pun iznos kupoprodajne cene već može umanjiti cenu za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjena vrednosti robe usled oštećenja.Procenu oštećenja vrše ovlašćena lica trgovca.Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale npravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom.U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za uptrebu kao i korišćenje uređaja u nepredivđenim uslovima i prostorima.Pravo na saobraznost se gubi i u slučajevima neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane trgovca ili proizvođača.Trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računarima, hard diskovima, memorijskim karticama, USB memorijama, SSD uređajima ili bilo kojim drugim uređajima koji služe za smeštanje podataka.Trgovac ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe nastalu zbog nepravilnog rukovanja, instalacije ili montaže osim u slučajevima ako je do nesaobraznosti došlo krivicon trgovca.U slučaju da se za reklamirani uređaj ispostavi da je ispravan a da probleme u radu datog uređaja pravi naknadno dodat deo koji nije kupljen kod trgovca kome je uložena reklamacija, trgovac zadržava pravo naplate pregleda i detekcije po važećem cenovniku servisa.Takođe će biti naplaćeni i svi transportni troškovi koje je snosio trgovac.Proizvod koji je kod nas u posedu biće isporučen potrošaču tek po evidetiranju uplate od strane potrošača na naš tekući račun.Ukoliko potrošač kupuje ceo računar kod trgovca, trgovac je obacezan da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara.Ako potrošač kod trgovca kupi samo pojedine komponente koje kasnije sa komponentama kupljenim kod drugog trgovca sačinjavaju računar trgovac je dužan i odgovoran samo za komponente kupljenje kod trgovca.U datom slučaju trgovac je odgovoran samo za saobraznost komponenti kupljenih kod njega.Moguće nekompatibilnost komponeti u ovom i sličnim slučajevima ne obavezuje trgovca sem u slučaju da su sve komponente datog računara kupljene kod trgovca.Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je potrošač upoznat sa tehničkim karakteristikama uređaja, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve potrošača samo u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača.Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda npr. čišćenje i sl.Od kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, jako prljave i prašnjave prostorije, ekstremno tople prostorije, ekstremno hladne prostorije, po uređaj nepovoljnim atmosferskim prilikama kao što su kiša, sneg i tome slično.Sve eventualne nepravilnosti nasteale kao posledica izlaganja gore navedenog, biće otklonjene po važećem servisnom cenovniku.Odstupanje o prava na saobraznost čine delovi uređaja koji se mogu podvesti pod potrošni materijal, u tu grupu možemo podvesti razne vrste potrošnog materijala za štampače toneri , kertridži, glave štampača, foto kondakteri, kao i razne vrste baterija i tome slično.Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ako je do kvara ili problema u radu došlo usled nepravilnog održavanja, požara, poplave, strujnog udara, udara groma ili nepravilne upotrebe ili upotrebe uređaja preko njegovih deklarisanih vrednosti propisane od strane proizvođača (razne vreste overklokovanja, procesora, grafickih kartica, memorije i sl.).

Član 7.

Potrošač može da izjavi reklamaciju trgovcu radi ostvarenja svoih prava u slučaju nesaobraznosti robe iz ugovora, pogrešno obračunate cene i  svih drugih nedostataka a u skladu sa potpisanim ugovorom.Reklamaciju možete podenti na nekoliko načinai to:1) Usmeno u maloprodajnom objektu na adresi Temerinska 154 Novi Sad.2) Telefonom na 021/6414000, 3) Pisanim putem na adresu trgovca: Ada System d.o.o. Temerinska 154, Novi Sad, Srbija, 4) Elektronskim putem na email adresu trgovca: prodaja@adasystem.com odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu fiskalnog računa na uvid, fakture, kopije fiskalnog računa,kopiju fakture ili drugog dokaza o kupovini, slip i sl.Prodavac je dužan da u roku od 8 dana od datuma prijema reklamacije pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.Odgovor trgovca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za razrešenje reklamacije.Rok za razrešenje reklamacije kada je i pitanju tehnička roba ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja reklamacije.Trgovac je dužan  da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je predhodno dobio predhodnu saglasnost potrošača.Potrošač svoju saglasnost treba da da u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora  trgovca na reklamaciju, kako bi trgovac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom roku.Neblagovremeno davanje saglasnosti potrošača smatraće se objektivnim razlogom zbog koga trgovac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u zakonskom roku od 30 dana.Ukoliko trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost.Produžavanje roka za razrešavanje reklamacije je moguće samo jednom.Trgovac se obavezuje da će svaki proizvod predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim proizvodom.Ukoliko potrošač ne prihvati ne prihvati zamenu proizvoda za drugi odgovarajući, potrošaču će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.Uređaj koji je doveden u stanje saobraznosti ili je zamenjen za novi, potrošač je u obavezi da preuzme iz našeg servisa u 30 dana od dana prijema obaveštenja da je urešaj spreman za preuzimanje.Nakon roka od 30 dana trgovac ne preuzima nikakvu odgovornost za dati proizvod kojeg u slučaju neblagovremenog preuzimanja može dati na recikliranje.

Član 8.

Ako proizvode iz naše ponude porčujete preko našeg sajta ili telefonom, podrazumevano će biti primenjena pravila iz Zakona o elektronskoj trgovini RS i to kako sledi, ugovor može biti zaključen u ektronskoj formi.Ponuda i prihvat ponude može se dati u elektronskim putem, odnosno u elektronskoj formi .Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana od dana prijema robe na kućnu adresu tj. na adresu naznačenu kao primaoca u porudžbini, a da to nije prevoznik, bezuslovno raskine ugovor bez navođenja posebnog razloga. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je potrošač odredi, a koje nije prevoznik. Kada se isporuka robe sastoji iz više pošiljki i delova, rok od 14 dana počinje da teče kada je poslednja pošiljka ili deo, dospeo u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka.Istekom gore navedenih rokova potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.Trgovac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu trgovcu ili licu ovlašćenom od strane trgovca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Potrošač će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način.Obrazac možete preuzeti ovde.Izjava proizvodi pravno dejstvo od trenutka kada je trgovcu poslata.Uplaćena sredstva a vezana za robu koju vraćate isplaćujemo odmah po prijemu paketa sa vraćenom robom a najkasnije 30 dana od datuma jednostranog raskida ugovora.Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u nekoliko sledećih slučajeva i to:1) ako je isporučena roba ili pružena usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak 2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane, 3) isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio. video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon usporuke, 4) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom, 5) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje zapoćelo posle predhodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Član 9.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi njegovu kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda.Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćenje.Softver kojie je isporučen uz računar ne potpada pod uslove saobraznosti.

Član 10.

Prikupljanje , obrada , izmena i korištenje Vaših ličnih podataka odvija se uz poštovanje odrebi ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI RS.Vaši lični podaci biće korišćeni isključivo u svrhu obaveštavanja posetilaca o statusu pošiljke kao i o novostima vezanim za popuste i akcije.Svaki posetilac našeg portala u skladu sa svojom voljom može birati da li želi da prima novosti o popustima i akcijama.U nekim specifičnim situacijama Vaša izjava o odobravanju obuhvata i pravo ustupanja podataka našim ugovornim partnerima ( specijalizovanim servisima i ostalim servisnim partnerima ) u svrhu pružanja nekih specifičnih usluga koje mi ne vršimo.U drugim slučajevima Vaši podaci se ne prosleđuju trećim licima , izuzetak čini Ministarstvo unutrašnjih poslova na čiji zahtev i obrazloženje po sili zakona moramo ustupiti podatke ali samo u slučaju nastanka nekog krivičnog dela i to po nalogu tužilaštva.Svaka zloupotreba ličnih podataka u smislu krađe indetiteta , lažnog predstavljanja ili bilo koje drugo ponašanje koje se smatra krivičnim delom povlači našu obavezu o prijavi takvih slučajeva MUP.Sve povratne informacije koje dostavljate Ada System-u d.o.o. ili objavljujete našem Sajtu www.adacomputers.com nećemo smatrati poverljivim i ličnim. Ada System d.o.o je isključiv vlasnik svih objavljenih informacija i može ih koristiti u bilo koje svrhe bez navođenja izvora.Da bi sprečili neovlašćeno korišćenje Vaših podataka sprovodimo najstrožije mere.Pristup Vašim ličnim podacima imaju samo naši zaposleni kojima je u opisu radnog mesta to omogućeno u svrhu pružanja adekvatne usluge Vama.Svi podaci kupaca koji se nalaze na našem serveru su čuvani u skladu sa najstrožijim sigurnosnim merama i garantuju najveću moguću sigurnost Vaših podataka od gubitka , zloupotrebe kao i nedozvoljenog pristupa , objavljivanja , menjanaj i brisanja , prema našem znanju i savesti. Ada System d.o.o. se obavezuje na zaštitu ličnih podataka u skladu sa gore navedenim.

Član 11.

Izjavljujemo da će kupljeni proizvod za koji je izdata garancija o funkcionisati ispravno ukoliko se njima rukuje prema uputstvu i tehničkim specifikacijama koje na te proizvode daje proizvođač. Obavezujemo se da ćemo na zahtev izražen u garantnom roku u našem ili ovalšćenom servisu otkloniti svaki nedostatak proizvoda nastao normalnim korišćenjem uređaja. Garantni rok počinje od dana kupovine proizvoda, što dokazujete overenim garantnim listom, fiskalnim računom, ili slipom a traje onoliko koliko je meseci navedeno uz svaki uređaj.Minimalno trajanje garancije na uređaja ( za fizička lica , koja uređaj isključivo koriste u nekomercijalne svrhe ) je 24 meseca.Ostupanje od ovog pravila je garancija na saobraznost na potrošni materijal uređaja kao što su : razne vrsete baterija , tonera , kertridža , glava štampača i ostalih delova uređaja koji se smatraju potrošnim materijalom , na iste garancija može biti manja od 24 meseca i obično je definisana posebnim pravilima koja propisuje proizvođač.Na uređaje na koje proizvođač daje veće garancije informaciju o trajanju garancije možete videti na garantnom listu.Ukoliko neispravnost ne budu otklonjeni u razumnom roku , obavezujemo se da ćemo uređaj na zahtev kupca zameniti odgovarajućim ispravnim. Ukoliko u datom trenutku uređaj nije tržišno raspoloživ , zamena će se izvršiti za neki adekvatan uređaj uz razliku u ceni po vežećem cenovnikuako i to nije moguće izvršićemo povraćaj novca po fiskalnom računu i vrdnosti za taj proizvod. Boravak uređaja na servisu ne utiče na dužinu garancije kao ni ugradnja delova. Ukoliko garancija važi za ceo računar, ne može se ostvarivati pravo reklamacije na pojedinačne komponente koje su sačinjavale dati računar.Garancija važi isključivo na ispavnost uređaja, a ne na eventualnu očekivanu funkcionalnost , dakle podrazumevamo da je kupac upoznat sa tehničkim specifikacijama uređaja i u skladu sa tim ne garantujemo da će oprema zadovoljiti kupca ili da je podesna za određenu namenu. Garancija se ne odnosi na poslove redovnog održavanja računara (čišćenje, podmazivanje, itd.) i od korisnika se očekuje da računar ili druge uređaje ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, elektromagnetni talasi , hladne ili tople prostorije, itd.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim i slčnim radnjama nisu obuhvaćene garancijom o saobraznosti.Priznavanje prava na nesaobraznos a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača je isključivo i diskreciono pravo servisa Ada System d. o. o., odnosno ovlašćenog servisa. U tom smislu, ova garantna izjava je ništavna u sledećim slučajevima: ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i tehničke specifikacije o upotrebi proizvoda ili ako je na drugi način nestručno ili nepažljivo postupao sa proizvodom; ako je uklonjena ili oštećena garantna nalepnica na proizvodu ili se na drugi način ustanovi da je proizvod otvarala ili servisirala neovlašćena osoba; ako su u proizvod bili ugrađeni ili ako su kao repromaterijal korišćeni neodgovarajući delovi; oštećenja zbog neispravne montaže ili održavanja, oštećenja nastala prilikom transporta nakon isporuke kao i ostala.

Član 12.

Isporuku robe vršimo na teritorije cele Srbije svakim radnim danom i subotom.Nedeljom isporuke nisu moguće.Dostava se vrši putem kurirske službe D Expres i prema opštim pravilima ove kurirske službe, kao i našim dostavnim vozilima na užoj teritoriji grada Novog Sada .Okvirni rok isporuke u zavisnosti od mesta isporuke iznosi od 60 minuta do 7 radnih dana.Za pojedine artikle specifične u svojoj nameni ili artikle koji se nalaze u statusu deficitarne robe na svetskom ili lokalnom tržištu ( za šta su odgovorni proizvođači ) rok isporuke može biti i do 30 dana od dana poručivanja.U ovakvim i sličnim situacijama naš prodajni tim će Vas obavestiti o vremenu i uslovima isporuke direktno telefonom ili na email radi uspešne realizacije posla.Robu poručenu perko našeg Sajta možete podići i lično u našem maloprodajnom objektu koji se nalazi u Temerinskoj 154, Novi Sad , 21000 , Novi Sad.Gore navedeni uslovi važe za celu teritoriju Srbije osim AP Kosovo i Metohije za koju važe posebni uslovi prodaje.Za više detalja pozovite +381 21 6414 000.Izbor načina plaćanja direktno utiče na brzinu isporuke.Ako ste izabrali nekih od bezgotovinskih načina plaćanja, pošiljka se šalje onog trenutka kada evidentiramo uplatu na našem tekućem računu.Kupac je dužan da prilikom prijema paketa isti prekontroliše u prisustvu kurira.Ukoliko primetite da je paket oštećen , molimo Vas da u prisustvu kurira sačinite zapisnik o oštećenju robe i isti vratite kuriru koji će paket vratiti nama.U ovakvim situacijama mi ćemo Vam po prijemu oštećenog odmah poslati novi uređaj.Svi paketi poslati preko kurirske službe su osigurani i nemate nikakvih razloga za brigu u slučaju evetualnih oštećenja. Dostava paketa ne teritoriji cele* Srbije je besplatna u slučaju da vrednost porudžbine prelazi 15000,00 RSD. U ostalim slučajevima cena dostave paketa je 400 Din. sa uračunatim PDV-om.Cena isporuke na teritoriji Srbije je fiksna i ne zavisi od broja paketa.Cena je ograničena ukupnom težinom svih paketa koja iznosi 10-13 kg.Za kupovina kompletnih konfiguracije i laptopova dostava je uvek besplatna! Bez obzira na ispunjavanje gore navedenih uslova.Gore navedeni uslovi važe za celu teritoriju Srbije osim AP Kosovo i Metohije za koju važe posebni uslovi prodaje.Za više detalja pozovite +381 21 6414 000 .Važno: Ukupan iznos koji trebate da platite kuriru je vrednost sa fiskalnog racuna na kome je jasno iskazana cena za sam uredjaj i cena dostave (transport).Nikakve provizije i nakdnadnih troškova nema!

Član 13.

Ada System d.o.o. sve opise proizvoda na Sajtu prikazuje što je tačnije moguće. Ada System ne preuzima nikakvu odgovornost za greške nastale u opisima, cenama i slikama proizvoda.Zadržavamo pravo promene bez ikakve najave. Cene proizvoda na Sajtu su prikazane u dinarima sa uračunatim PDV-om.Zbog turbulentnosti IT tržišta i brzanske robe koja čini većinu asortimana, Ada System d.o.o. zadržava pravo promene cene u bilo kom trenutnku bez predhodne najave. Ada System d.o.o. zadržava pravo da otkaže porudžbenicu poručiocu , e-mailom ili telefonom ako se utvrdi da je poručene robe više nema na lageru u svom maloprodajnom objektu ili magacinima.Takođe zadržavamo pravo otkaza porudžbenice usled grešaka nastalih prilikom pogrešnog priklaza cena , opisa i slika na sajtu.Proizvodi koji nisu na stanju , što je jasno prikazano na sajtu , a poručeni su , obavezuju nas samo da vas obavestimo kada dotični proizvod bude ponovo raspoloživ, cenu i količine ne možemo da garantujemo.

Član 14.

Plaćanje možete izvršiti na više načina:

Poručivanje na sajtu:

1.     Plaćanje pouzećem gotovinski (robu plaćate gotovinski kuriru prilikom preuzimanja paketa)

2.     Plaćanje na tekući račun ( Naš prodajni tim Vam šalje profakturu i instrukcije za plaćanje )

 

Kupovina u našoj radnji:

1.     Gotovinsko plaćanje ( plaćanje isključivo u RSD , keš )

2.     Bezgotovinsko plaćanje ( plaćanje platnim karticama Visa , Master , Maestro  i Dina Card. )

3.     Virmanska uplata ( uplata pravnih lica na osnovu profakture , na osnovu dostavljenih podataka pravimo profakturu na osnovu koje vršite plaćanje )

 

Gore navedeni uslovi važe za celu teritoriju Srbije osim AP Kosovo i Metohije za koju važe posebni uslovi prodaje.Za više detalja pozovite +381 21 6414 000

Član 15.

Linkovi koji su prikazani na sajtu a koji vode ka drugim nezavisnim sajtovima postavljeni su zbog korisnika kojima je to neophodno kako bi što bolje bili obavešteni o nekim novitetima , specifikacijama i sl. Ada System nije pristupao ovim linkovima niti može garantovati na bilo koji način a vezano za sadržinutih linkova i sajtova kao ni za eventualnu štetu nastalu korišćenjem ovih linkova i stranica.Ukoliko se odlučite na korišćenje ovih linkova i posetu tih stranica važno je da znate da to radite na sopstvenu odgovornost.

Član 16.

Ada System d.o.o zadržava pravo promene svih ugovornih i opštih uslova bez predhodne najave.